Regulamin

REGULAMIN

PROGRAMU „ DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ”

§ 1.

Znaczenie terminów użytych w niniejszym Regulaminie:

 1. Program DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ lub Program lub Program DOPK - to program promocji podmiotów chroniących dane osobowe i stosujących się do wymogów Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.
 2. Uczestnik Programu - należy przez to rozumieć podmiot gospodarczy, o którym mowa w §3.
 3. Certyfikat - Certyfikat DOPK, potwierdzający stosowanie się do wymogów ustawy o ochronie danych osobowych, przyznawany uczestnikom Programu.
 4. Wizytówka DOPK - standardowy wzór bannera Programu DOPK, informujący o udziale w Programie przez danego Uczestnika, zamieszczany przez Uczestnika Programu na swojej stronie internetowej, który stanowi odnośnik do przyznanego Certyfikatu Uczestnika Programu.
 5. Ustawa - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych wraz z rozporządzeniem wykonawczym MSWiA.
 6. Regulamin - regulamin Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ.
 7. Deklaracja Zgodności – deklaracja uczestnika o działaniach zgodnych z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i dobrych praktykach w zakresie ochrony danych osobowych.
 8. Formularz informacyjny – formularz zawierający podstawowe dane firmy.
 9. Umowa Partnerska – umowa zawierająca szczegóły współpracy z Uczestnikiem.
 10. Komisja DOPK – komisja, w skład której wchodzą specjaliści z zakresu ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
 11. ORGANIZATOR – STANDARDER Sp. z o.o. z siedzibą na ul. Kolistej 25, 40-486 Katowice, podmiot prowadzący Program DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ

§ 2.

 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w Programie DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ, prowadzonym przez STANDARDER Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kolistej 25, 40-486 Katowice. 
 2. Celem Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ jest:
  1. promocja najwyższych standardów w zakresie ochrony danych osobowych,
  2. wspieranie rozwoju biznesowego Uczestników Programu poprzez promocję ich pozytywnego wizerunku, wynikającego z uczestnictwa w Programie,
  3. ułatwienie dokonania właściwego wyboru klientom i partnerom biznesowym.

§ 3.

 1. Uczestnikiem Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ może zostać podmiot gospodarczy, który spełnił łącznie następujące warunki:
  • wypełnienie Formularza Informacyjnego przystępującego do Programu,
  • wypełnienie Deklaracji Zgodności przystępując do Programu oraz każdorazowo przy przedłużeniu okresu obowiązywania Certyfikatu,
  • akceptacja Deklaracji Zgodności przez Komisję DOPK,
  • podpisanie Umowy Partnerskiej,
  • opłacanie należnego abonamentu w terminie określonym na fakturze VAT,
  • wyrażenie zgody na publikowanie w ramach Programu danych dotyczących firmy, zawartych w formularzu informacyjnym w zakresie:
   • pełnej i skróconej nazwy
   • adresu siedziby
   • numeru identyfikacji podatkowej (NIP)
   • przedmiotu działalności
   • adresu poczty elektronicznej e-mail
   • adresu strony internetowe podmiotu
   • numeru telefonu
   • logotyp
  • zobowiązanie się do bezzwłocznej aktualizacji danych dotyczących firmy w czasie uczestnictwa w Programie,
  • zobowiązanie się do zamieszczenia Wizytówki Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ na posiadanych stronach internetowych Uczestnika Programu,
  • zobowiązanie się do zamieszczenia w widocznym miejscu w siedzibie Uczestnika Programu przyznanego certyfikatu DOPK.
 1. Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Programie w sposób określony powyżej oznacza, że uczestnik Programu zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 2. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność podanych danych.

§ 4.

 1. ORGANIZATOR zastrzega możliwość wykluczenia z Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ lub zawieszenia uczestnictwa w Programie tych Uczestników Programu, którzy nie spełniają wymogów określonych w §3 ust. 1.
 2. W przypadku wypowiedzenia uczestnictwa w Programie DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ przez Uczestnika Programu lub wypowiedzenia Uczestnikowi Programu uczestnictwa w programie przez ORGANIZATORA, lub wykluczenia Uczestnika Programu z Programu przez ORGANIZATORA, lub zawieszenia uczestnictwa w Programie danego Uczestnika Programu przez ORGANIZATORA, Uczestnik Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ traci prawo do posługiwania się Wizytówką, Certyfikatem oraz innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z Programem DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ.
 3. Wykluczony lub zawieszony podmiot będący Uczestnikiem Programu może powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Programu po ponownym spełnieniu warunków Uczestnictwa, potwierdzonych niezależnym Audytem, jednakże z zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o dopuszczeniu tego podmiotu do powtórnego udziału w Programie podejmuje Komisja DOPK.
 4. Podmioty nieuczestniczące w Programie DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ mają możliwość zgłaszania uwag i zastrzeżeń odnośnie Uczestników Programu, w kontekście spełniania przez nich warunków wymaganych do uczestnictwa w Programie (weryfikacja publiczna). Uzasadnione w opinii ORGANIZATORA zgłoszenia będą rozpatrywane przez Komisję DOPK samodzielnie.

§ 5.

 1. ORGANIZATOR udostępnia Wizytówki wszystkim Uczestnikom Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ.
 2. W ramach Uczestnictwa w Programie uczestnik uzyskuje:
  1. Certyfikat DOPK – spełniając wymogi deklaracji dbałości o przetwarzane dane osobowe,
  2. Certyfikat DOPK Premium – przedstawiając raport niezależnego Audytu Sprawdzającego potwierdzającego zgodność prowadzonej działalności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych.
 1. W przypadku ubiegania się podmiotu o Certyfikat DOPK Premium i stwierdzeniu braku spełnienia wymogów, dopuszcza się wystawienie certyfikatu DOPK.
 2. ORGANIZATOR zastrzega możliwość rozbudowy Wizytówki o inne, wybrane przez siebie pozycje.
 3. Uczestnik Programu jest upoważniony do posługiwania się Wizytówką oraz Certyfikatem Programu w ramach wykonywania bieżącej działalności, wyłącznie w okresie uczestnictwa i obowiązywania Programu.
 4. Uczestnik Programu ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność danych wskazanych w przekazywanych ORGANIZATOROWI materiałach, a w szczególności w Deklaracji Zgodności Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ, raporcie niezależnego Audytu Sprawdzającego potwierdzającego zgodność prowadzonej działalności z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych i zobowiązuje się zwolnić ORGANIZATORA z odpowiedzialności wobec siebie i osób trzecich w tym zakresie.
 5. ORGANIZATOR ma prawo do weryfikacji autentyczności Certyfikatów, jakimi posługują się Uczestnicy Programu.

§ 6.

 1. Wszelkie reklamacje związane z uczestnictwem w Programie DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ lub funkcjonowaniem Programu powinny być zgłaszane ORGANIZATOROWI przez Uczestników Programu w formie elektronicznej na adres: dopk@dopk.pl
 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez ORGANIZATORA w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania reklamacji.

§ 7.

 1. Czas trwania Programu jest nieograniczony.
 2. Uczestnik Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. ORGANIZATOR może wypowiedzieć Uczestnikowi Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ uczestnictwo w Programie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. W przypadku, gdy podmiot będący Uczestnikiem Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ zostanie wykluczony z Programu przez ORGANIZATORA zgodnie z § 4 ust. 1, może on powtórnie ubiegać się o przystąpienie do Programu po upływie co najmniej 6 miesięcy licząc od dnia wykluczenia, jeżeli spełnia warunki uczestnictwa w Programie określone w § 3 ust. 1, z tym jednak zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o dopuszczeniu tego podmiotu do powtórnego udziału w Programie podejmuje Komisja DOPK.

§ 8.

 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.dopk.pl.
 2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 3. W przypadku zmiany Regulaminu:
  1. ORGANIZATOR poinformuje Uczestnika Programu o dokonanej zmianie i umieści ujednolicony tekst Regulaminu na stronie internetowej www.dopk.pl,
  2. ORGANIZATOR zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub w celu usprawnienia działania Programu i zapobieganiu nadużyciom,
  3. Zmiana jest skuteczna w stosunku do uczestników Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu,
  4. Uczestnik Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres biuro@dopk.pl lub przesłać swoje oświadczenie na adres ORGANIZATORA,
  5. Brak akceptacji zmian regulaminu przez Uczestnika Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ skutkuje wypowiedzeniem uczestnictwa w Programie,
  6. Brak reakcji ze strony Uczestnika Programu w w/w terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie.
 1. Uczestnik Programu DANE OSOBOWE POD KONTROLĄ nie może, bez uprzedniej zgody ORGANIZATORA, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przenieść na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego polskiego prawa. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
2018 Dane Osobowe Pod Kontrolą
O PROGRAMIE REGULAMIN UCZESTNICY KONTAKT Opiekę merytoryczną sprawuje Standarder.pl